Saturday, 24 February 2018
  • NY Candle Lighting: 5:21 pm
  • |
  • Parasha -Tetzaveh
  • |
  • Havdalah 6:22 pm, Rabbenu Tam 6:45 pm
Welcome to CHAZAQ.org -- CHAZAQ has inspired THOUSANDS of people since 2006! Join our Efforts and Help Build a Stronger Future!

SEARCH OUR SITE

Popular searches:

BROWSE

Support Chazaq's Yeshiva Placement Program

DONATE

Support CHAZAQ


Articles 

CHAZAQ Articles

Hebrew

שלום רב

  בתחילת צעדיה הראשונים של ההיסטוריה האנושית העולם היה קצת שונה ממה שאנו מכירים היום, העולם חי באידיליה...

Read more

פרשת לך לך

  מי מועיל יותר לעולם המדע או לומדי התורה?"וירא ה' כי רבת רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום:...

Read more

פרשת וירא

  עקידת יצחק בדור המילניום!"ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם על...

Read more

הרב הראשי לישראל בראיון מיוחד

מאת ר' שמואל חופי, דניאל חיימוף, ר' אילן מאירוב ור' יהודה שטרן הרב הראשי לישראל, הגאון הרב שלמה משה עמאר,...

Read more

?האם העובר שומע קולות מן החוץ

 ניתן להניח כי במשך דורות רבים, אילו הזדמן לאנשי המדע הרציונאלי לפגוש בדברים אלה של התלמוד, היו הם מגיבים...

Read more

פרשה שבועית: פרשת תולדות - 'שנאת עולם לעם עולם

אימרה שבועית:לא כל מה שאינו שקר הריהו בבחינת אמת. {הרבי מקוצק}סטטוס שבועי:קיומו של העם היהודי הוא לא עניין...

Read more

פרשת וישלח / בודד ושורד

 יהונתן גרילק  אימרה שבועית: כדי להציל את סדום היה צורך לפחות בעשרה צדיקים, ואילו להפוך עולם שלם די...

Read more

פרשת וישב / 'המושך בחוטים'

 אימרה שבועית:מעט אור דוחה הרבה מהחושך. {רבינו בחיי}סטטוס שבועי:יש אנשים שהם יהודים בלב, ויש אנשים שהם...

Read more

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות...

Read more

פרשה שבועית: פרשת מקץ / 'חינוך בבית הסוהר

 אימרה שבועית:אדם שמדליק נר מנר - הנר דולק וחבירו אינו חסר. {במדבר רבה פרשה י"ג}סטטוס שבועי:המכבים העניקו...

Read more

פרשת ויחי - 'חמורו של משיח

 אימרה שבועית: אוהב כסף לא ישבע כסף. {קהלת ה' ט'}סטטוס שבועי:תופעה של הגליית אומה שלמה אל מחוץ לארצה,...

Read more

פרשת שמות - זכויות מיעוט

 אימרה שבועית:כל ישראל ערבים זה לזה. {ספרא פרשת בחוקותי פרק ז', ה'}סטטוס שבועי:העבר הוא הבסיס לעתיד שלנו....

Read more

פרשת וארא --הם לא שמעו

 אימרה שבועית:איזהו מכובד, המכבד את הבריות. {מסכת אבות ד' א'}סטטוס שבועי:החיבור של היהודים בתפוצות לארץ...

Read more

פרשת בא - מתחדשים

 אימרה שבועית:התורה - תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. {מסכת סוטה י"ד.}סטטוס שבועי:גם מי שאינו...

Read more

פרשת בשלח - האביב המצרי

 אימרה שבועית:כי האדם עץ השדה {דברים כ', י"ט}.סטטוס שבועי:האדם יכול להיראות כמצליחן כלפי חוץ , 'צמרתו...

Read more

פרשת יתרו - מצע היהדות

 אימרה שבועית:אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. {מסכת אבות ד', ג'}סטטוס שבועי:ההיסטוריה...

Read more

פרשת משפטים - שונה ושווה

 אימרה שבועית:אל תאמר: לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. {מסכת אבות ב', ו'}סטטוס שבועי:האנטישמיות מזכירה לנו את...

Read more

פרשת תצוה - אסוסיאציה חינוכית

 אימרה שבועית:אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. {פרקי אבות ד' כ'}סטטוס שבועי:התבוללות ונישואי תערובת הפכו...

Read more

פרשה שבועית: פרשת ויקהל - נשיא במבחן

אימרה שבועית:בנפול אויבך אל תשמח {פרקי אבות ד' כ"ד}סטטוס שבועי:יש משהו ממכר בלתת למישהו אחר להחליט עבורנו...

Read more

פרשת פקודי - יקיר העם

 אימרה שבועית:בעל נפש יתגעגע למולדתו יותר מאשר למזונותיו. {רבי משה אבן עזרא}סטטוס שבועי:שנאה כלפי עם ישראל...

Read more

פרשת צו - תפקיד מדושן

 אימרה שבועית:בנפול אויבך אל תשמח. {משלי כ"ד י"ז} סטטוס שבועי:הסיפור הגדול של ההיסטוריה דומה לסיפור...

Read more

פרשת שמיני - כשרות = זהות

 אימרה שבועית:דברי חכמים בנחת נשמעים. {קהלת ט', י"ז}סטטוס שבועי:בכל מקום שהיו בו יהודים, ליוותה אותם...

Read more

פרשת תזריע - מידע פנימי

 אימרה שבועית:האושר נמצא בהישג יד ואין לחפשו במקום רחוק. {רבי נחמן מברסלב}סטטוס שבועי:שונאים אותנו בתואנות...

Read more

פרשת אמור - 'צער בעלי חיים'

 אימרה שבועית:"כי את כל הארץ אשר אתה רואה - לך אתננה" {בראשית י"ג, ט"ו} סטטוס שבועי:האהבה הפנימית...

Read more

פרשת בהר - קיצוץ רוחבי

 אימרה שבועית:הוו מתונים בדין. {מסכת אבות א', א'}סטטוס שבועי:לשווא נחפש סיבות לשנאת ישראל. גם אם תמצאנה...

Read more

פרשת בחוקותי - ארץ נהדרת

אימרה שבועית: הוי מקדים בשלום כל אדם. {פרקי אבות ד' כ'}   סטטוס שבועי: דרך החיים היהודית מאפשרת לעמנו...

Read more

פרשת במדבר - אבהות שניה

 אימרה שבועית:שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. {ישעיהו ס"ו י'}סטטוס...

Read more

פרשת נשא - בכור לא בכיר

אימרה שבועית: וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים וחג האסיף תקופת השנה. {שמות ל"ד כ"ב}   סטטוס שבועי:...

Read more

פרשת בהעלותך - נגד הזרם

 אימרה שבועית:היום קצר והמלאכה מרובה. {פרקי אבות ב' כ'}סטטוס שבועי:לדאבון לב, ההתבוללות ונישואי התערובת...

Read more

פרשת קרח - מאחורי הקמפיין

 אימרה שבועית: טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם. {קהלת ה' ד'}סטטוס שבועי:חוקי החיים והליכות הדת...

Read more

פרשת חוקת - מנהיג אהוב

 אימרה שבועית:טוב המלבין שיניים לחבירו יותר ממשקהו חלב. {מסכת כתובות דף ק"י}סטטוס שבועי:חוק היהודי שונה...

Read more

פרשת פנחס - נשות התקווה

 אימרה שבועית:כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. {מסכת תענית דף ל'}סטטוס שבועי:ירושלים נחרבה אמנם...

Read more

פרשת מטות - שיתוק מוחין

 אימרה שבועית:ציון כלילת יופי, אהבה וחן תקשרי מאז, ובך נקשרו נפשות חברייך. הם השמחים לשלוותך, והכואבים על...

Read more

פרשת מסעי - תכנית מתאר

אימרה שבועית:משנכנס אב ממעטין בשמחה {תענית פרק ד' משנה ו'}סטטוס שבועי:במשך אלפיים שנה, שימש העם היהודי שוב...

Read more

פרשת ואתחנן - יש לך שמש בלבך

 אימרה שבועית:אומה זו נבדלת מן האומות האחרות בכך, שלא היא עיצבה את המשפט שלה, אלא היא עצמה עוצבה על ידי משפט...

Read more

פרשת עקב - אומרים ישנה ארץ

 אימרה שבועית:איך יכול אני לשכב על מיטה, שעה שכל כך הרבה יהודים חסרים גג ומחסה לראשם? {רבי חיים סלובייצ'יק...

Read more

פרשת ראה - ניתוח לב

 אימרה שבועית:הוי אוהב את המוכיחך, כדי שתוסף חכמה על חכמתך. {מסכת דרך ארץ זוטא ט' ב'} סטטוס...

Read more

פרשת כי תצא - הנצחה משפחתית

 אימרה שבועית:התגלות ה' בעולמו – בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם...

Read more

פרשת כי תבוא - אבני דרך

 אימרה שבועית:אדון הסליחות, בוחֵן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות. חטאנו לפניך – רחם עלינו. {מתוך...

Read more

פרשת נצבים - נאום – ובחרתם בחיים

 אימרה שבועית:מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. {תהילים ח' ה'}סטטוס שבועי:הבחינה בראש השנה אינה שפיטה...

Read more

פרשת וזאת הברכה - מסיבת סיום

 אימרה שבועית:כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. {ויקרא כ"ג מ"ב}סטטוס שבועי:ההנאה שאנו חשים בעת בילוי...

Read more

פרשת בראשית- אמנות הפיתוי

 אימרה שבועית:טועים רבים בחשבם שיהיו יושבים בחברת השעשועים כל אחד כפי דרכו בביתם, ויפתחו שערי הרחמים...

Read more

פרשת נח - אקולוגיה רוחנית

 אימרה שבועית:שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}סטטוס שבועי:עמים רבים,...

Read more

פרשת לך לך - מהפכת היחיד

 אימרה שבועית:צורך הנפש אל המוסר, כצורך הארץ אל האור. {רבי יהודה אלחריזי}  סטטוס שבועי:עם ישראל היה...

Read more

פרשת וירא - שרשי הסכסוך

 אימרה שבועית:ההכרח להשתמש בעונשים, להקים גדרי עולם, שלא יהיה העולם טרף לשיני בריאי הגוף וחלושי השכל. אבל...

Read more

פרשת ויצא - מוסר עבודה

אימרה שבועית:הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה,...

Read more

פרשת תולדות - את צודקת

 אימרה שבועית:מעט אור דוחה הרבה מן החושך {רבי ישראל בעל שם טוב}סטטוס שבועי:אומה אחת קטנה וזעירה ממשיכה...

Read more

פרשת וישלח - אמנת ישראל

אימרה שבועית:אוי לו לאדם שאינו מכיר ליקויי נפשו, שהרי אינו יודע מה עליו לתקן. אבל אוי ואבוי לאדם שאינו מכיר...

Read more

פרשת וישב - נחשים בקריה

אימרה שבועית:מדוע נמשלו ישראל כזית? - אלא כל המשקין מתערבין זה בזה והשמן אינו מתערב אלא עומד, כך ישראל אינן...

Read more

פרשת מקץ - חלום ושברו

 אימרה שבועית:אדם שמדליק נר מנר, הנר דולק וחבירו אינו חסר. {במדבר רבה}סטטוס שבועי:נרות חנוכה, המרצדים על אדן...

Read more

פרשת ויגש - רגע קטן של איש גדול

 אימרה שבועית:ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר: בן אדם כתב לך את שם היום, את עצם...

Read more

פרשת ויחי - להיות אדם

 אימרה שבועית:הלוא פרוש לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. {ישעיהו,...

Read more

פרשת שמות - כוכב נולד

 אימרה שבועית:והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו, דבר יום ביומו כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד...

Read more

פרשת וארא - עם מנוסה

 אימרה שבועית:התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו, אך דרכי הגשמתו רבות ורבגווניות, כריבוי תכונות האדם,...

Read more

פרשת בשלח - תרגיל מר

 אימרה שבועית:עץ חיים היא למחזיקים בה {משלי ג' י"ח}סטטוס שבועי:כפי שהחורף מהווה הפסקה שנתית במחזור...

Read more

פרשת בא - אין להם אלוהים

 אימרה שבועית:שוברים כוס בחופה בכדי להזכיר שלהחריב את הנישואין מספיקה תנועה אחת לא נכונה, שניה אחת של חוסר...

Read more

פרשת יתרו - דור הY

 אימרה שבועית:והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. {מלאכי ג' כ"ד}סטטוס שבועי:במהלך המחשבה של אדם...

Read more

DONATE

Support CHAZAQ